specialist inbroedvrijhouden

0492 450 161

wet- en regelgeving

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden geregeld in de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden. Voor broedvrij houden is vooral categorie 1 van belang: Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels, beschermd volgens het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn. Met de Wet natuurbescherming zijn de povincies verantwoordelijk voor het omgaan met actief soortenbeleid en gebiedsgericht beleid. 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, geldt de zorgplicht. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen kunnen soms mitigerende maatregelen worden genomen. Als mitigerende maatregelen voorkomen dat de verbodsbepalingen uit de Wet natauurbescherming overtreden worden, kan het aanvragen van een ontheffing achterwege blijven. Dit gebeurt vaak aan de hand van een gedragscode. Met een gedragscode wordt vastgelegd hoe een organisatie ten aanzien van beschermde soorten zorgvuldig handelt en de zorgplicht waarborgt.